Sommerbrev juni 2021 

Kære Venner.

Vi lykønsker museumsdirektør Anne-Louise Sommer med fødselsdagen og tildelingen af
Dannebrogordenens Ridderkors. Vi tilslutter os den fine omtale i dagens Politiken og er stolte af
vores museumsdirektør.

Det var en glæde at se så mange af jer til generalforsamlingen den 10. juni og en fornøjelse at
spise sammen i Designmuseets Værksted. Før vi trådte indenfor, nød vi et glas kølig vin i klar sol og
med museets nymalede vinduespartier som baggrund. Dirigenten, advokatfuldmægtig Simon
Albrechtsen, som på ny havde påtaget sig hvervet, førte os sikkert gennem den formelle del af
generalforsamlingen. Vi er Designmuseet taknemlig for at Vennerne måtte holde
generalforsamlingen og middagen i Designværkstedets inspirerende omgivelser.

På generalforsamlingen indvalgtes arkitekt og designer Hanne Dalsgaard samt etnolog mag.art.
Lone Rahbek som nye medlemmer af bestyrelsen. Kamma/Karen Munk og Poul Christiansen blev
valgt til Designmuseets repræsentantskab. Sonja Martensen-Larsen blev valgt som ny revisor
sammen med Vagn Ohlsen.

Der var god lejlighed til at sige vor afgående formand Johan Adam Linneballe tak for hans
engagerede virke som formand for Vennerne gennem 10 år. Nina Linde og Jeppe Skadhauge
fremhævede i deres taler Johans store hjerte for Designmuseet og Vennerne, og hædrede hans
bestandige entusiasme og omsorg for Vennernes oplevelse af hele genstandsfeltet med Ninas
overrækkelse af Vennernes afskedsgave, som var en lille portal-lignende skulptur udført som
foldet konstruktion af Poul Christiansen, hvis skabende kraft var centrum for arrangementet den
12. maj om ”at folde verden i papir”.

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer takkede ligeledes Johan for godt og udbytterigt
samarbejde og overrakte ham på museets vegne en ”goodie bag” med smukke objekter.

Anne-Louise orienterede om proces og status for den nænsomme transformation af
Designmuseet, som skal munde ud i en storslået genåbning i 2022. Der er tale om en omfattende
bygningsmæssig opgradering samt en stor ny-opstilling af museets skatte. Der planlægges tre
områder, som fokuserer på hhv. et ”wunderkammer”, ”fremtidens design” og ”arven” med de
store danske klassikere, som de fleste af os kender og værdsætter. Anne-Louise annoncerede også
den kommende udstilling, ”Formens Magi”, som snart åbner i Ålborg, og er blevet til i et
samarbejde mellem Kunsten i Ålborg, Louisiana og Designmuseet. Udstillingen bliver en del af
åbningen af Designmuseet til næste år.

Bygningsprojektet er nærmere omtalt i museets årsberetning for 2020, der kan læses på https://designmuseum.dk/wp-content/uploads/2021/05/Designmuseum-Danmark-A%CC%8Arsberetning-2020-1.pdf

Det af dirigenten underskrevne referat fra generalforsamlingen kan læses på vedhæftede
dokument: DMV referat af generalforsamling 2021
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jeppe Skadhauge som ny formand,
Nina Linde som næstformand og Kamma Munk Christensen som kasserer. De øvrige hverv blev
besat af: Hjemmesiden med Lone Rahbek som redaktør og Marietta Kolind som teknisk formidler,
begge i samarbejde med webmaster Felicia Nørregaard. Projektudvalget med Jeppe Skadhauge,
Nina Linde, Poul Christiansen, Hanne Dalsgaard og Lone Rahbek.

Den ny bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og glæder sig til at dele de allerede planlagte
arrangementer i eftersommeren og efteråret med jer.

Hermed kalenderen med arrangementer i august, september og oktober

 • 11. 8. Rundvisning på afgangsudstillingen på Designskolen. Se vedhæftede invitation
 • 17. – 21. 8. Rejse til Finland. Desværre udsolgt.
 • 8.9. Lapidariet. Desværre udsolgt.
 • September/oktober. Foredrag med Ole Kiel, direktør for FDB Møbler.
  Ole Kiel vil berette historien om FDB Møbler og genstarten efter at være lukket i 33 år.
  Desuden hvordan de skaber nye designs med respekt for de gamle og sikrer, at vi ikke gårstå designmæssigt. Invitation følger.
 • 28.10. Rejse til Lunds Skitsesamling. Se vedhæftede invitation
 • September/oktober. Værkstedsbesøg hos glasdesigner Anders Raad ved Traverbanen.
  https://raadglas.dk/ . Invitation følger.

Vær også opmærksom på

De bedste ønsker om en rigtig dejlig sommer og velkommen tilbage til august.
På hele bestyrelsens vegne,

Jeppe Skadhauge

Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Nina Linde, næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Grete Thrane, mag.art.
Marietta Kolind, arkitekt MAA
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, konstitueret formand *
Nina Linde, næstformand
Grete Thrane, mag.art.
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Sammus

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.